Pan Wenxun/ Pan Wenxun

China 1976

Painting

Pan Wenxun
Pan Wenxun
Female
China
1976

Born in Hangzhou in 1976, Pan Wenxun is a Chinese artist who obtained her Ph.D from China Academy of Fine Art, Hangzhou.

Featured image: Pan Wenxun – Untitled (detail), 2015, photo via guan-dian.org