widewalls

Alvaro Siza Vieira / Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira

February 8, 2013

Álvaro Siza Vieira is a Portuguese architect and architectural educator, internationally known as Álvaro Siza and as Siza Vieira in Portugal.