Portrait of ARCY - image courtesy of Chicago Tribune

ARCY / Ryan Christenson

Urban Art, Graffiti