Chiu Tze-Yan - Flower Pearl (detail), 1994

Chiu Tze-Yan

July 30, 2013

Chiu Tze-Yan was a Taiwanese artist born in 1961 in Ping-Tung. She graduated from National Taiwan Natural University in 1981.

Featured image: Chiu Tze-Yan - Flower Pearl (detail), 1994, oil on canvas - photo via christies.com