Iliya-Kabakov,-Courtesy-of-Asossiated-Press

Ilya Kabakov / Iliya Kabakov

Sculpture, Installation, Drawing