John Yuyi - Pay 2, 2018 (detail)

John Yuyi / Chiang Yu-yi