Wang Huaiqing - House in a House - Bed of Han Xizai (detail)

Wang Huaiqing