Yoshikuni Iida - Return Home - Kikokusuru, 1973 (detail)

Yoshikuni Iida

Abstract Art