Kaikai Kiki
Artwork: Kaikai Kiki
Size: Kaikai: 210 x 105.5 x 66, Kiki: 212.5 x 102 x 50.5 cm
Edition Size: 5
Medium: Oil, Acrylic, Synthetic resins, Fibreglass and Inox in two parts
Creation year: 2005
Category: Sculptures And Ceramics

Date: 2010-10-14
Lot Number: 19