6 February 2021, 01:00 - 7 February 2021, 01:00

Brushless Video Series Premiere: Michael Cherney, Lee Chun-yi, Wang Tiande, Zhang Yu

Alisan Fine Arts , 2305 Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Aberdeen