BACK TO MURALS

BANKSY - Spy Booth

2014
Cheltenham, United Kingdom