2016
Naples, Italy
Blu - Green Giant - Napoli, Italy, 2016
Blu – Green Giant – Napoli, Italy, 2016