BACK TO MURALS

Baby Bleu no.2

2015
Qingcheng Mountain, China
Fansack - Baby Bleu no.2 (detail), Qingcheng mountain, China, 2015
Fansack – Baby Bleu no.2 (detail), Qingcheng mountain, China, 2015
Fansack - Baby Bleu no.2 (detail #2), Qingcheng mountain, China, 2015
Fansack – Baby Bleu no.2 (detail #2), Qingcheng mountain, China, 2015