Tribute to Mandela

Phil Akashi - Tribute to Mandela - Shanghai - 2013
Artist: Phil Akashi
Creation Year: 2013
Location: Shanghai Graffiti Park, Shanghai, CN