Shai Dahan - Boras Streets 2011

Shai Dahan Mural Boras Streets 2011
Artist: Shai Dahan
Creation Year: 2011
Location: Borås , SE