Shai Dahan - Boras Streets 2011#2

Shai Dahan Mural Boras Streets 2011#2
Artist: Shai Dahan
Creation Year: 2011
Location: Borås , SE