Shai Dahan - Stockholm, 2012

Shai Dahan Mural Stockholm, 2012, photo credit KollektivetLivet
Artist: Shai Dahan
Creation Year: 2012
Location: Stockholm, SE